Reklamace a vrácení zboží

Bude to snadné a rychlé!

I když dbáme na to, aby všechno naše zboží bylo v nejlepší pořádku, chyba se může vždy nečekaně objevit. Případné nedostatky se proto snažíme řešit vždy co nejrychleji a k vaší plné spokojenosti. Během pár dnů tak už můžete spát s klidným pocitem, že se na vaší reklamaci pilně pracuje!

Jak mám reklamovat zboží?

Proces reklamace se vám pokusíme co nejlépe přiblížit, aby si váš balík našel cestu až k nám do skladu:

  1. Objevila se závada na zboží a rádi byste produkt reklamovali? Jako první nám dejte vědět na naši e-mailovou adresu info@estelli.cz.
  2. V e-mailu nám popište svůj problém. Je možné, že se problém vyskytuje kvůli špatnému zacházení s produktem, či nevhodně zvolenému postupu. Rádi vám pomůžeme a poradíme, pokud si s postupem nevíte rady.
  3. Pokud se opravdu bude jednat o závadu na naší straně, vraťte zboží zdarma přes Zásilkovnu. Na pobočce Zásilkovny stačí nadiktovat identifikační kód 92235388. 
  4. Spolu s reklamovaným zbožím vložíte do balíku i vyplněný reklamační formulář, abychom si vás s balíkem snáze spojili.
  5. Pak už jen donesete správně zabalený balíček* na vaši nejbližší pobočku Zásilkovny, kde předložíte vygenerovaný štítek pro vrácení zboží (štítek můžete předložit vytištěný, na displeji telefonu, nebo nadiktováním unikátního kódu na štítku).
  6. Poté už se nemusíte obávat a do 30 pracovních dnů bude uplatněna možnost kompenzace, kterou jste si vybrali v reklamačním formuláři.

 

Pokud vám nevyhovuje vrácení zboží přes Zásilkovnu, můžete zboží vrátit přes vámi zvoleného přepravce, adresu, kam balíček poslat, najdete v reklamačním formuláři. Dopravu vám však budeme kompenzovat pouze ve výši dopravného Zásilkovny. 

*Jak mám zabalit balík?

Ideálním obalem je tvrdý a dostatečně pevný karton nebo kartonová krabice. Obal zásilky by měl velikostí vždy odpovídat svému obsahu. Obsah zásilky by tedy neměl ani "plavat" uvnitř, ani vyčnívat ven. 

ezgif.com-gif-maker(3)

  • Oblepte silnou páskou všechny spojované díly a klopy. V případě potřeby přelepte zásilku i na dalších rizikových místech, jako jsou hrany krabice, spoje, klopy atp.
  • Odstraňte nebo důkladně přelepte všechny staré štítky a adresy na balíku.
  • Prosím, nebalte zboží do papírových tašek.

 


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád je vystaven společností Estelli Cosmetics, s. r. o., se sídlem Holandská 878/2, Brno, 639 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, IČO: 11867604, DIČ: CZ11867604, tel. 737 366 810, email: info@estelli.cz (dále jen „Prodávající“).

2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

 1. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, poštou na adrese Holandská 878/2, Brno, 639 00, telefonicky na telefonním čísle +420 737 366 810 nebo emailem na adrese info@estelli.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.

3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

5. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. Rozsah práv z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

 a. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

 d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 7. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

 8. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

 9. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (s výjimkou uvedenou v čl. 3.8 níže). To neplatí:

a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 b. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo

 c. vyplývá-li to z povahy věci.

 10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

       a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

       b. na odstranění vady opravou věci,

       c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

       d. odstoupit od smlouvy.

   11. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.

   12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

   13. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

   14. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

IV. Závěrečná ustanovení

   1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

   2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

   3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 2. 2022.

Přílohy